ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามชั้นปี) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 154 119 93 94 15 475 154 119 93 94 15 475
บริหารธุรกิจ 62 54 62 49 6 233 62 54 62 49 6 233
บธ.บ.การจัดการ 27 5 32 27 5 32
บธ.บ.การตลาด 11 1 12 11 1 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 11 11
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 62 54 62 178 62 54 62 178
บัญชี 74 52 23 34 6 189 74 52 23 34 6 189
บช.บ.การบัญชี 74 52 23 34 6 189 74 52 23 34 6 189
ศิลปศาสตร์ 18 13 8 11 3 53 18 13 8 11 3 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 18 13 8 11 3 53 18 13 8 11 3 53
รวมทั้งหมด 154 119 93 94 15 475 154 119 93 94 15 475