ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 90 423 513 101 445 546 33 172 205 22 158 180 7 12 19 253 1,210 1,463
บริหารธุรกิจ 90 215 305 101 222 323 33 55 88 22 60 82 7 7 14 253 559 812
ปวส.การจัดการ 36 36 58 58 4 4 98 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 47 47 66 66 2 2 115 115
บธ.บ.การจัดการ 101 101 61 61 30 30 30 30 1 1 223 223
บธ.บ.การตลาด 31 31 37 37 25 25 30 30 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 90 90 101 101 33 33 22 22 7 7 253 253
บัญชี 148 148 159 159 70 70 63 63 4 4 444 444
ปวส.การบัญชี 33 33 24 24 3 3 60 60
บช.บ.การบัญชี 115 115 135 135 70 70 63 63 1 1 384 384
ศิลปศาสตร์ 60 60 64 64 47 47 35 35 1 1 207 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 26 26 31 31 15 15 6 6 1 1 79 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 34 34 33 33 32 32 29 29 128 128
รวมทั้งหมด 90 423 513 101 445 546 33 172 205 22 158 180 7 12 19 253 1,210 1,463