ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 209 209 279 279 92 92 580 580
วิศวกรรมเครื่องกล 65 65 101 101 34 34 200 200
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 16 16 2 2 41 41
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 42 42 72 72 32 32 146 146
วิศวกรรมไฟฟ้า 82 82 98 98 43 43 223 223
ปวส.ไฟฟ้า 28 28 18 18 2 2 48 48
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 54 54 80 80 41 41 175 175
วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 80 80 15 15 157 157
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 14 14 30 30
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 66 66 15 15 127 127
รวมทั้งหมด 209 209 279 279 92 92 580 580