ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 221 247 38 329 367 34 121 155 43 87 130 141 758 899
บริหารธุรกิจ 26 41 67 38 161 199 34 77 111 43 45 88 141 324 465
ปวส.การจัดการ 18 18 18 18
บธ.บ.การจัดการ 23 23 92 92 50 50 31 31 196 196
บธ.บ.การตลาด 18 18 51 51 27 27 14 14 110 110
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 26 38 38 34 34 43 43 141 141
บัญชี 77 77 152 152 31 31 34 34 294 294
ปวส.การบัญชี 20 20 20 20
บช.บ.การบัญชี 77 77 132 132 31 31 34 34 274 274
เรียนรวม 103 103 103 103
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 103 103 103 103
ศิลปศาสตร์ 16 16 13 13 8 8 37 37
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 16 16 13 13 8 8 37 37
รวมทั้งหมด 26 221 247 38 329 367 34 121 155 43 87 130 141 758 899