ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 217 1,133 1,350 154 1,392 1,546 158 949 1,107 119 695 814 14 61 75 662 4,230 4,892
บริหารธุรกิจ 217 655 872 154 847 1,001 158 527 685 119 457 576 14 30 44 662 2,516 3,178
ปวส.การจัดการ 33 33 1 1 34 34
ปวส.การตลาด 30 30 28 28 5 5 63 63
บธ.บ.การจัดการ 198 198 309 309 202 202 144 144 9 9 862 862
บธ.บ.การตลาด 276 276 237 237 151 151 133 133 14 14 811 811
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 217 217 154 154 158 158 119 119 14 14 662 662
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 51 51 77 77 49 49 60 60 1 1 238 238
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 100 100 163 163 125 125 120 120 508 508
บัญชี 302 302 370 370 261 261 162 162 27 27 1,122 1,122
ปวส.การบัญชี 36 36 73 73 4 4 113 113
บช.บ.การบัญชี 266 266 297 297 261 261 162 162 23 23 1,009 1,009
ศิลปศาสตร์ 176 176 175 175 161 161 76 76 4 4 592 592
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 119 119 115 115 119 119 76 76 4 4 433 433
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 57 57 60 60 42 42 159 159
รวมทั้งหมด 217 1,133 1,350 154 1,392 1,546 158 949 1,107 119 695 814 14 61 75 662 4,230 4,892