ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,094 1,094 1,216 1,216 798 798 608 608 64 64 507 507 4,287 4,287
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 77 77 106 106 107 107 76 76 64 64 52 52 482 482
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 34 34 29 29 28 28 27 27 14 14 159 159
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 20 41 41 42 42 40 40 34 34 34 34 211 211
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 30 30 31 31 36 36 8 8 3 3 1 1 109 109
วิศวกรรมเครื่องกล 241 241 259 259 151 151 146 146 150 150 947 947
ปวส.ช่างยนต์ 33 33 32 32 1 1 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 18 18 18 18
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 23 23 30 30 30 30 18 18 28 28 129 129
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 88 88 110 110 107 107 110 110 74 74 489 489
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 64 64 60 60 24 24 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 27 27 22 22 14 14 18 18 81 81
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 6 6 5 5 5 5 16 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 399 399 444 444 315 315 215 215 148 148 1,521 1,521
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 26 26 9 9 35 35
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 40 40 1 1 76 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 73 73 50 50 28 28 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 95 95 117 117 138 138 80 80 25 25 455 455
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 93 93 94 94 77 77 100 100 44 44 408 408
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 29 29 26 26 41 41 96 96
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 71 71 83 83 100 100 35 35 289 289
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 8 8 11 11
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 121 121 138 138 123 123 66 66 61 61 509 509
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 33 33 29 29 24 24 27 27 12 12 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 88 88 109 109 99 99 39 39 49 49 384 384
วิศวกรรมอุตสาหการ 256 256 269 269 102 102 105 105 96 96 828 828
ปวส.ช่างโลหะ 20 20 29 29 7 7 56 56
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 44 44 28 28 72 72
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 30 35 35 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 67 67 84 84 56 56 55 55 53 53 315 315
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 33 33 45 45 7 7 85 85
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 62 62 48 48 46 46 50 50 29 29 235 235
รวมทั้งหมด 1,094 1,094 1,216 1,216 798 798 608 608 64 64 507 507 4,287 4,287