ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 190 190 267 267 40 40 497 497
วิศวกรรมเครื่องกล 60 60 93 93 25 25 178 178
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
ปวส.ช่างยนต์ 21 21 14 14 1 1 36 36
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 39 39 66 66 24 24 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 73 73 97 97 8 8 178 178
ปวส.ไฟฟ้า 27 27 18 18 2 2 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 46 46 79 79 6 6 131 131
วิศวกรรมอุตสาหการ 57 57 77 77 7 7 141 141
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 14 14 28 28
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 43 43 63 63 7 7 113 113
รวมทั้งหมด 190 190 267 267 40 40 497 497