ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 201 234 41 169 210 37 132 169 39 96 135 1 5 6 151 603 754
บริหารธุรกิจ 33 91 124 41 62 103 37 70 107 39 78 117 1 1 2 151 302 453
บธ.บ.การจัดการ 71 71 54 54 52 52 59 59 1 1 237 237
บธ.บ.การตลาด 20 20 8 8 18 18 19 19 65 65
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 33 41 41 37 37 39 39 1 1 151 151
บัญชี 92 92 87 87 43 43 9 9 2 2 233 233
บช.บ.การบัญชี 92 92 87 87 43 43 9 9 2 2 233 233
ศิลปศาสตร์ 18 18 20 20 19 19 9 9 2 2 68 68
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 18 18 20 20 19 19 9 9 2 2 68 68
รวมทั้งหมด 33 201 234 41 169 210 37 132 169 39 96 135 1 5 6 151 603 754