ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 110 28 138 119 24 143 30 1 31 18 18 13 13 290 53 343
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 83 28 111 108 24 132 11 1 12 1 1 203 53 256
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 61 61 81 81 7 7 149 149
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 28 28 24 24 1 1 53 53
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 22 27 27 4 4 1 1 54 54
สหวิทยาการ 27 27 11 11 19 19 18 18 12 12 87 87
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 12 12 12 12
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 27 27 11 11 19 19 18 18 75 75
รวมทั้งหมด 110 28 138 119 24 143 30 1 31 18 18 13 13 290 53 343