ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 66 294 360 87 392 479 44 196 240 28 168 196 4 14 18 229 1,064 1,293
บริหารธุรกิจ 66 116 182 87 190 277 44 66 110 28 54 82 4 8 12 229 434 663
ปวส.การจัดการ 31 31 1 1 32 32
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 6 6 51 51
บธ.บ.การจัดการ 74 74 85 85 33 33 29 29 1 1 222 222
บธ.บ.การตลาด 42 42 29 29 33 33 25 25 129 129
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 66 87 87 44 44 28 28 4 4 229 229
บัญชี 116 116 147 147 72 72 67 67 5 5 407 407
ปวส.การบัญชี 33 33 2 2 35 35
บช.บ.การบัญชี 116 116 114 114 72 72 67 67 3 3 372 372
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 58 58 47 47 1 1 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 24 24 24 24 26 26 15 15 89 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 38 31 31 32 32 32 32 1 1 134 134
รวมทั้งหมด 66 294 360 87 392 479 44 196 240 28 168 196 4 14 18 229 1,064 1,293