ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 151 996 1,147 173 1,053 1,226 108 988 1,096 131 866 997 61 208 269 624 4,111 4,735
บริหารธุรกิจ 151 637 788 173 598 771 108 595 703 131 506 637 61 95 156 624 2,431 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 30 30 13 13 43 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 44 44 68 68 45 45 14 14 240 240
บธ.บ.การจัดการ 201 201 180 180 217 217 201 201 18 18 817 817
บธ.บ.การตลาด 251 251 250 250 186 186 144 144 28 28 859 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 92 92 94 94 124 124 116 116 20 20 446 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 151 151 173 173 108 108 131 131 61 61 624 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 24 24 24 24
บัญชี 210 210 290 290 226 226 203 203 110 110 1,039 1,039
ปวส.การบัญชี 34 34 17 17 51 51
บช.บ.การบัญชี 210 210 256 256 226 226 203 203 93 93 988 988
เรียนรวม 15 15 15 15
โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 134 134 165 165 167 167 157 157 3 3 626 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 70 70 112 112 109 109 116 116 3 3 410 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 64 64 53 53 58 58 41 41 216 216
รวมทั้งหมด 151 996 1,147 173 1,053 1,226 108 988 1,096 131 866 997 61 208 269 624 4,111 4,735