ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 60 473 533 60 432 492 26 167 193 16 109 125 1 21 22 163 1,202 1,365
บริหารธุรกิจ 60 251 311 60 254 314 26 67 93 16 43 59 1 16 17 163 631 794
ปวส.การจัดการ 38 38 45 45 6 6 89 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 1 1 33 33
ปวส.การตลาด 28 28 12 12 8 8 48 48
บธ.บ.การจัดการ 108 108 129 129 42 42 28 28 1 1 308 308
บธ.บ.การตลาด 66 66 47 47 25 25 15 15 153 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 60 60 26 26 16 16 1 1 163 163
บัญชี 180 180 141 141 50 50 27 27 5 5 403 403
ปวส.การบัญชี 23 23 23 23 2 2 48 48
บช.บ.การบัญชี 157 157 118 118 50 50 27 27 3 3 355 355
ศิลปศาสตร์ 42 42 37 37 50 50 39 39 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 31 31 23 23 31 31 21 21 106 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 14 14 19 19 18 18 62 62
รวมทั้งหมด 60 473 533 60 432 492 26 167 193 16 109 125 1 21 22 163 1,202 1,365