ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 152 152 165 165 103 103 127 127 11 11 558 558
พืชศาสตร์ 40 40 74 74 28 28 50 50 2 2 194 194
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 7 7 13 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 8 8 5 5 15 15 13 13 1 1 42 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 22 22 61 61 13 13 37 37 1 1 134 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 65 65 71 71 65 65 49 49 5 5 255 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 11 10 10 2 2 23 23
ปวส.ประมง 7 7 4 4 2 2 13 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 33 33 44 44 50 50 33 33 160 160
วท.บ.ประมง 14 14 13 13 15 15 16 16 1 1 59 59
อุตสาหกรรมเกษตร 47 47 20 20 10 10 28 28 4 4 109 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 3 3 3 3 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 42 42 17 17 10 10 24 24 93 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 4 4 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 4 4 6 6
รวมทั้งหมด 152 152 165 165 103 103 127 127 11 11 558 558