ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 25 149 174 27 179 206 34 149 183 37 123 160 10 7 17 133 607 740
บริหารธุรกิจ 25 60 85 27 76 103 34 56 90 37 67 104 10 4 14 133 263 396
บธ.บ.การจัดการ 44 44 58 58 51 51 49 49 2 2 204 204
บธ.บ.การตลาด 16 16 18 18 5 5 18 18 2 2 59 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 25 25 27 27 34 34 37 37 10 10 133 133
บัญชี 76 76 86 86 73 73 37 37 2 2 274 274
บช.บ.การบัญชี 76 76 86 86 73 73 37 37 2 2 274 274
ศิลปศาสตร์ 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 17 17 20 20 19 19 1 1 70 70
รวมทั้งหมด 25 149 174 27 179 206 34 149 183 37 123 160 10 7 17 133 607 740