ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 39 91 130 50 100 150 42 42 47 47 14 14 89 294 383
บริหารธุรกิจ 39 80 119 50 94 144 27 27 34 34 14 14 89 249 338
ปวส.การจัดการ 14 14 25 25 9 9 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 18 18 14 14 4 4 36 36
บธ.บ.การจัดการ 48 48 55 55 27 27 34 34 1 1 165 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 39 39 50 50 89 89
ศิลปศาสตร์ 11 11 6 6 15 15 13 13 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 11 11 6 6 15 15 13 13 45 45
รวมทั้งหมด 39 91 130 50 100 150 42 42 47 47 14 14 89 294 383