ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 144 966 1,110 167 1,048 1,215 119 1,056 1,175 135 872 1,007 64 232 296 629 4,174 4,803
บริหารธุรกิจ 144 622 766 167 598 765 119 621 740 135 509 644 64 107 171 629 2,457 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 29 29 13 13 42 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 67 67 43 43 68 68 45 45 14 14 237 237
บธ.บ.การจัดการ 195 195 185 185 219 219 202 202 22 22 823 823
บธ.บ.การตลาด 246 246 247 247 184 184 145 145 35 35 857 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 91 91 94 94 150 150 117 117 21 21 473 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 144 144 167 167 119 119 135 135 64 64 629 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 23 23 23 23
บัญชี 207 207 287 287 268 268 206 206 120 120 1,088 1,088
ปวส.การบัญชี 34 34 20 20 54 54
บช.บ.การบัญชี 207 207 253 253 268 268 206 206 100 100 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 15 15 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 15 15 15 15
ศิลปศาสตร์ 122 122 163 163 167 167 157 157 5 5 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 63 63 111 111 109 109 116 116 5 5 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 59 59 52 52 58 58 41 41 210 210
รวมทั้งหมด 144 966 1,110 167 1,048 1,215 119 1,056 1,175 135 872 1,007 64 232 296 629 4,174 4,803