ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 954 954 990 990 780 780 650 650 62 62 802 802 4,238 4,238
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 99 99 70 70 100 100 73 73 62 62 56 56 460 460
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 27 27 24 24 33 33 29 29 28 28 11 11 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 45 17 17 38 38 38 38 34 34 44 44 216 216
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 27 29 29 29 29 6 6 1 1 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 190 190 214 214 153 153 143 143 258 258 958 958
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 31 31 12 12 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 24 24 19 19 29 29 30 30 19 19 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 102 102 72 72 105 105 99 99 127 127 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 60 60 62 62 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 29 29 26 26 19 19 14 14 18 18 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 6 6 9 9 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 340 340 355 355 272 272 227 227 231 231 1,425 1,425
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 21 21 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 34 34 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 98 98 61 61 20 20 179 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 108 108 90 90 113 113 82 82 40 40 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 95 95 80 80 87 87 70 70 87 87 419 419
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 20 20 37 37 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 68 68 72 72 75 75 16 16 231 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 2 2 8 8 16 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 98 98 115 115 131 131 106 106 40 40 490 490
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 31 31 31 31 29 29 24 24 5 5 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 67 67 84 84 102 102 82 82 35 35 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 227 227 236 236 124 124 101 101 217 217 905 905
ปวส.ช่างโลหะ 16 16 18 18 18 18 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 14 14 39 39 3 3 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 25 25 30 30 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 100 100 62 62 78 78 55 55 79 79 374 374
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 32 32 44 44 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 72 72 55 55 46 46 46 46 72 72 291 291
รวมทั้งหมด 954 954 990 990 780 780 650 650 62 62 802 802 4,238 4,238