ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 63 293 356 86 380 466 43 194 237 28 168 196 4 14 18 224 1,049 1,273
บริหารธุรกิจ 63 115 178 86 183 269 43 65 108 28 54 82 4 8 12 224 425 649
ปวส.การจัดการ 30 30 1 1 31 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 45 45 6 6 51 51
บธ.บ.การจัดการ 74 74 80 80 32 32 29 29 1 1 216 216
บธ.บ.การตลาด 41 41 28 28 33 33 25 25 127 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 63 63 86 86 43 43 28 28 4 4 224 224
บัญชี 116 116 142 142 72 72 67 67 5 5 402 402
ปวส.การบัญชี 32 32 2 2 34 34
บช.บ.การบัญชี 116 116 110 110 72 72 67 67 3 3 368 368
ศิลปศาสตร์ 62 62 55 55 57 57 47 47 1 1 222 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 23 23 23 23 26 26 15 15 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 39 39 32 32 31 31 32 32 1 1 135 135
รวมทั้งหมด 63 293 356 86 380 466 43 194 237 28 168 196 4 14 18 224 1,049 1,273