ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 82 103 185 24 191 215 38 208 246 17 136 153 33 121 154 194 759 953
บริหารธุรกิจ 82 82 24 105 129 38 101 139 17 75 92 33 78 111 194 359 553
บธ.บ.การจัดการ 34 34 53 53 43 43 41 41 51 51 34 188 222
บธ.บ.การตลาด 22 22 52 52 58 58 34 34 27 27 22 171 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 26 24 24 38 38 17 17 33 33 138 138
บัญชี 103 103 86 86 107 107 48 48 31 31 375 375
บช.บ.การบัญชี 103 103 86 86 107 107 48 48 31 31 375 375
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 82 103 185 24 191 215 38 208 246 17 136 153 33 121 154 194 759 953