ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 842 842 667 667 421 421 365 365 14 14 301 301 2,610 2,610
วิศวกรรมเครื่องกล 180 180 175 175 106 106 71 71 3 3 49 49 584 584
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 16 16 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 40 40 37 37 9 9 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 42 33 33 36 36 19 19 3 3 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 64 64 64 64 70 70 52 52 24 24 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 377 377 252 252 177 177 161 161 2 2 68 68 1,037 1,037
ปวส.ไฟฟ้า 65 65 36 36 7 7 108 108
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 27 27 17 17 79 79
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 33 26 26 6 6 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 51 51 52 52 32 32 44 44 16 16 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 103 68 68 73 73 53 53 18 18 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 47 47 45 45 28 28 4 4 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 153 153 99 99 62 62 59 59 121 121 494 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 77 77 39 39 27 27 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 76 76 60 60 62 62 59 59 94 94 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 132 132 141 141 76 76 74 74 9 9 63 63 495 495
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 37 37 5 5 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 24 24 20 20 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 16 21 21 13 13 6 6 9 9 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 56 56 59 59 63 63 68 68 38 38 284 284
รวมทั้งหมด 842 842 667 667 421 421 365 365 14 14 301 301 2,610 2,610