ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 399 399 51 457 508 60 326 386 26 165 191 17 134 151 154 1,481 1,635
บริหารธุรกิจ 260 260 51 260 311 60 183 243 26 77 103 17 64 81 154 844 998
ปวส.การจัดการ 26 26 33 33 11 11 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 9 9 5 5 28 28
ปวส.การตลาด 17 17 25 25 4 4 46 46
บธ.บ.การจัดการ 92 92 132 132 135 135 53 53 29 29 441 441
บธ.บ.การตลาด 50 50 61 61 48 48 24 24 15 15 198 198
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 61 51 51 60 60 26 26 17 17 154 61 215
บัญชี 122 122 168 168 108 108 38 38 31 31 467 467
ปวส.การบัญชี 21 21 21 21
บช.บ.การบัญชี 122 122 147 147 108 108 38 38 31 31 446 446
ศิลปศาสตร์ 17 17 29 29 35 35 50 50 39 39 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 20 20 21 21 31 31 21 21 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 9 9 14 14 19 19 18 18 66 66
รวมทั้งหมด 399 399 51 457 508 60 326 386 26 165 191 17 134 151 154 1,481 1,635