ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 287 287 187 187 244 244 299 299 27 27 146 146 1,190 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 16 34 34 27 27 8 8 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 16 16 11 11 18 18 8 8 53 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 9 9 32 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 195 195 67 67 122 122 95 95 23 23 502 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 102 102 64 64 99 99 82 82 10 10 357 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 36 3 3 10 10 13 13 13 13 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 57 57 13 13 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 47 47 64 64 51 51 88 88 81 81 331 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 47 47 64 64 51 51 88 88 81 81 331 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 56 56 55 55 82 82 34 34 272 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 17 17 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 45 45 42 42 47 47 62 62 17 17 213 213
รวมทั้งหมด 287 287 187 187 244 244 299 299 27 27 146 146 1,190 1,190