ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 848 848 664 664 418 418 357 357 13 13 261 261 2,561 2,561
วิศวกรรมเครื่องกล 178 178 175 175 105 105 63 63 2 2 37 37 560 560
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 34 34 41 41 15 15 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 39 39 37 37 6 6 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 42 42 33 33 36 36 19 19 2 2 132 132
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 64 64 69 69 44 44 16 16 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 374 374 251 251 177 177 161 161 2 2 53 53 1,018 1,018
ปวส.ไฟฟ้า 64 64 36 36 1 1 101 101
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 35 35 27 27 13 13 75 75
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 33 33 26 26 2 2 61 61
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 43 43 43 43 27 27 36 36 2 2 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 50 50 51 51 32 32 44 44 15 15 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 103 103 68 68 73 73 53 53 18 18 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 46 46 45 45 28 28 4 4 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 149 149 99 99 60 60 59 59 114 114 481 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 75 75 39 39 21 21 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 74 74 60 60 60 60 59 59 93 93 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 147 147 139 139 76 76 74 74 9 9 57 57 502 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 37 37 36 36 3 3 76 76
ปวส.ช่างโลหะ 23 23 24 24 18 18 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 33 33 20 20 13 13 6 6 9 9 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 54 54 59 59 63 63 68 68 36 36 280 280
รวมทั้งหมด 848 848 664 664 418 418 357 357 13 13 261 261 2,561 2,561