ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 11 143 154 25 136 161 17 168 185 28 128 156 40 32 72 121 607 728
บริหารธุรกิจ 11 69 80 25 53 78 17 70 87 28 54 82 40 25 65 121 271 392
บธ.บ.การตลาด 26 26 15 15 17 17 5 5 6 6 69 69
บธ.บ.การจัดการ 43 43 38 38 53 53 49 49 19 19 202 202
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 25 25 17 17 28 28 40 40 121 121
บัญชี 64 64 70 70 83 83 56 56 3 3 276 276
บช.บ.การบัญชี 64 64 70 70 83 83 56 56 3 3 276 276
ศิลปศาสตร์ 10 10 13 13 15 15 18 18 4 4 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 13 13 15 15 18 18 4 4 60 60
รวมทั้งหมด 11 143 154 25 136 161 17 168 185 28 128 156 40 32 72 121 607 728