ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,030 1,030 889 889 637 637 727 727 67 67 1,007 1,007 4,357 4,357
วิศวกรรมเครื่องกล 177 177 179 179 114 114 148 148 319 319 937 937
ปวส.ช่างยนต์ 32 32 32 32 14 14 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 33 33 21 21 19 19 29 29 41 41 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 36 36 23 23 26 26 18 18 24 24 127 127
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 73 73 100 100 69 69 101 101 162 162 505 505
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 3 3 12 12 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 377 377 370 370 246 246 284 284 36 36 408 408 1,721 1,721
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 33 33 4 4 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 34 34 95 95 15 15 144 144
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 62 62 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 38 38 16 16 37 37 36 36 57 57 184 184
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 90 90 79 79 84 84 124 124 444 444
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 141 141 108 108 86 86 92 92 83 83 510 510
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 65 71 71 71 71 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 34 34 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 6 6 18 18 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 148 148 114 114 139 139 144 144 29 29 81 81 655 655
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 31 31 26 26 24 24 33 33 29 29 9 9 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 34 34 24 24 32 32 28 28 7 7 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 83 83 64 64 83 83 83 83 65 65 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 328 328 226 226 138 138 151 151 2 2 199 199 1,044 1,044
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 23 23 3 3 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 13 13 13 13 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 53 53 12 12 2 2 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 24 24 28 28 28 28 2 2 1 1 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 65 65 67 67 51 51 46 46 78 78 307 307
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 157 157 87 87 59 59 77 77 96 96 476 476
รวมทั้งหมด 1,030 1,030 889 889 637 637 727 727 67 67 1,007 1,007 4,357 4,357