ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 26 157 183 24 187 211 37 107 144 17 133 150 33 20 53 137 604 741
บริหารธุรกิจ 26 55 81 24 103 127 37 62 99 17 74 91 33 4 37 137 298 435
บธ.บ.การจัดการ 33 33 52 52 21 21 41 41 3 3 150 150
บธ.บ.การตลาด 22 22 51 51 41 41 33 33 1 1 148 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 26 26 24 24 37 37 17 17 33 33 137 137
บัญชี 102 102 84 84 45 45 46 46 4 4 281 281
บช.บ.การบัญชี 102 102 84 84 45 45 46 46 4 4 281 281
ศิลปศาสตร์ 13 13 12 12 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 13 13 12 12 25 25
รวมทั้งหมด 26 157 183 24 187 211 37 107 144 17 133 150 33 20 53 137 604 741