ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 70 70 93 93 99 99 102 102 52 52 416 416
พืชศาสตร์ 48 48 59 59 45 45 18 18 170 170
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 9 9 16 16
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
วท.บ.พืชศาสตร์ 41 41 59 59 45 45 7 7 152 152
เรียนรวม 40 40 40 40
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 37 37 37
วิทยาศาสตร์ 23 23 5 5 14 14 23 23 20 20 85 85
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 23 5 5 14 14 13 13 14 14 69 69
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 3 3 13 13
สัตวศาสตร์และประมง 29 29 17 17 27 27 10 10 83 83
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.ประมง 6 6 1 1 4 4 5 5 16 16
วท.บ.สัตวศาสตร์ 16 16 16 16 23 23 5 5 60 60
อุตสาหกรรมเกษตร 7 7 11 11 9 9 7 7 4 4 38 38
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 8 8 9 9 7 7 1 1 32 32
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 3 3 4 4
รวมทั้งหมด 70 70 93 93 99 99 102 102 52 52 416 416