ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 60 300 360 58 270 328 42 155 197 38 194 232 1 12 13 199 931 1,130
บริหารธุรกิจ 60 124 184 58 103 161 42 49 91 38 65 103 1 6 7 199 347 546
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 124 124 124 124
บธ.บ.การจัดการ 68 68 24 24 32 32 4 4 128 128
บธ.บ.การตลาด 35 35 25 25 33 33 1 1 94 94
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 60 60 58 58 42 42 38 38 1 1 199 199
บัญชี 127 127 109 109 57 57 72 72 5 5 370 370
บช.บ.การบัญชี 127 127 109 109 57 57 72 72 5 5 370 370
ศิลปศาสตร์ 49 49 58 58 49 49 57 57 1 1 214 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 14 14 22 22 22 22 26 26 1 1 85 85
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 35 35 36 36 27 27 31 31 129 129
รวมทั้งหมด 60 300 360 58 270 328 42 155 197 38 194 232 1 12 13 199 931 1,130