ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 129 888 1,017 118 865 983 135 824 959 90 900 990 79 229 308 33 92 125 584 3,798 4,382
บริหารธุรกิจ 129 599 728 118 566 684 135 433 568 90 558 648 79 115 194 33 37 70 584 2,308 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 68 68 58 58 39 39 66 66 14 14 3 3 248 248
บธ.บ.การจัดการ 189 189 119 119 200 200 29 29 12 12 549 549
บธ.บ.การตลาด 222 222 183 183 175 175 24 24 15 15 619 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 77 77 91 91 117 117 48 48 7 7 340 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 129 129 118 118 135 135 90 90 79 79 33 33 584 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 523 523 523 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บัญชี 167 167 188 188 232 232 176 176 100 100 53 53 916 916
บช.บ.การบัญชี 167 167 188 188 232 232 176 176 100 100 53 53 916 916
ศิลปศาสตร์ 122 122 111 111 159 159 166 166 14 14 2 2 574 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 60 60 108 108 109 109 11 11 2 2 290 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 54 51 51 51 51 57 57 3 3 216 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 68 68 68 68
รวมทั้งหมด 129 888 1,017 118 865 983 135 824 959 90 900 990 79 229 308 33 92 125 584 3,798 4,382