ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 48 48 36 36 38 38 33 33 3 3 158 158
วิทยาศาสตร์ 25 25 15 15 16 16 19 19 1 1 76 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 25 15 15 16 16 19 19 1 1 76 76
อุตสาหกรรมเกษตร 23 23 21 21 22 22 14 14 2 2 82 82
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 21 22 22 14 14 2 2 59 59
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 23 23 23 23
รวมทั้งหมด 48 48 36 36 38 38 33 33 3 3 158 158