ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 49 336 385 50 411 461 20 177 197 24 159 183 3 12 15 1 1 147 1,095 1,242
บริหารธุรกิจ 49 207 256 50 253 303 20 86 106 24 73 97 3 5 8 1 1 147 624 771
ปวส.การจัดการ 26 26 32 32 5 5 63 63
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 22 9 9 3 3 1 1 35 35
ปวส.การตลาด 17 17 24 24 1 1 1 1 43 43
บธ.บ.การจัดการ 129 129 58 58 49 49 3 3 239 239
บธ.บ.การตลาด 59 59 19 19 22 22 2 2 102 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 49 49 50 50 20 20 24 24 3 3 1 1 147 147
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 142 142 142 142
บัญชี 115 115 134 134 56 56 36 36 6 6 347 347
ปวส.การบัญชี 19 19 19 19
บช.บ.การบัญชี 115 115 115 115 56 56 36 36 6 6 328 328
ศิลปศาสตร์ 14 14 24 24 35 35 50 50 1 1 124 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 8 17 17 21 21 31 31 77 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 7 7 14 14 19 19 1 1 47 47
รวมทั้งหมด 49 336 385 50 411 461 20 177 197 24 159 183 3 12 15 1 1 147 1,095 1,242