ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 258 258 174 174 235 235 212 212 24 24 80 80 983 983
วิศวกรรมไฟฟ้า 178 178 66 66 135 135 84 84 24 24 25 25 512 512
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 8 8 29 29
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 15 15 11 11 16 16 8 8 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 33 33 3 3 8 8 13 13 11 11 68 68
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 90 90 63 63 99 99 39 39 6 6 297 297
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 55 55 13 13 68 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 37 37 55 55 48 48 74 74 50 50 264 264
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 37 37 55 55 48 48 74 74 50 50 264 264
วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 53 53 52 52 54 54 5 5 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 14 14 8 8 20 20 1 1 43 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 43 39 39 44 44 34 34 4 4 164 164
รวมทั้งหมด 258 258 174 174 235 235 212 212 24 24 80 80 983 983