ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 46 46 36 36 38 38 8 8 3 3 131 131
วิทยาศาสตร์ 24 24 15 15 16 16 7 7 1 1 63 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 24 15 15 16 16 7 7 1 1 63 63
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 21 21 22 22 1 1 2 2 68 68
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 21 21 22 22 1 1 2 2 46 46
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 22 22 22 22
รวมทั้งหมด 46 46 36 36 38 38 8 8 3 3 131 131