ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 66 66 83 83 96 96 99 99 18 18 362 362
พืชศาสตร์ 43 43 55 55 44 44 2 2 144 144
ปวส.พืชศาสตร์ 7 7 7 7
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 36 36 55 55 44 44 1 1 136 136
เรียนรวม 38 38 38 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 35 35 35 35
วิทยาศาสตร์ 23 23 5 5 13 13 21 21 10 10 72 72
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 23 23 5 5 13 13 13 13 7 7 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 8 8 3 3 11 11
สัตวศาสตร์และประมง 25 25 19 19 27 27 3 3 74 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.ประมง 4 4 1 1 4 4 2 2 11 11
วท.บ.สัตวศาสตร์ 14 14 18 18 23 23 1 1 56 56
อุตสาหกรรมเกษตร 5 5 10 10 9 9 7 7 3 3 34 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 5 8 8 9 9 7 7 29 29
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 66 66 83 83 96 96 99 99 18 18 362 362