ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 922 922 783 783 609 609 644 644 66 66 626 626 3,650 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 122 122 86 86 66 66 92 92 66 66 54 54 486 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 14 14 33 33 35 35 45 45 164 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 24 24 28 28 26 26 2 2 1 1 118 118
วิศวกรรมเครื่องกล 145 145 168 168 107 107 140 140 192 192 752 752
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 30 30 3 3 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 25 19 19 16 16 28 28 25 25 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 98 98 68 68 94 94 87 87 410 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 25 20 20 23 23 18 18 20 20 106 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 7 7 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 290 290 264 264 221 221 187 187 203 203 1,165 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 1 1 1 1 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 30 80 80 9 9 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 133 97 97 84 84 62 62 35 35 411 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 58 80 80 74 74 71 71 90 90 373 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 63 54 54 26 26 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 14 14 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 108 108 87 87 110 110 106 106 51 51 462 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 29 29 24 24 32 32 28 28 6 6 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 79 79 63 63 78 78 78 78 45 45 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 257 257 178 178 105 105 119 119 126 126 785 785
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 6 6 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 48 48 2 2 50 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 137 137 79 79 56 56 75 75 68 68 415 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 57 57 63 63 49 49 44 44 50 50 263 263
รวมทั้งหมด 922 922 783 783 609 609 644 644 66 66 626 626 3,650 3,650