ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 922 922 783 783 609 609 644 644 66 66 626 626 3,650 3,650
วิศวกรรมเครื่องกล 145 145 168 168 107 107 140 140 192 192 752 752
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 30 30 3 3 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 25 25 19 19 16 16 28 28 25 25 113 113
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 25 25 20 20 23 23 18 18 20 20 106 106
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 63 63 98 98 68 68 94 94 87 87 410 410
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 4 4 1 1 7 7 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 345 345 301 301 235 235 220 220 35 35 248 248 1,384 1,384
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 1 1 1 1 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 30 30 80 80 9 9 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 63 63 54 54 26 26 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 33 33 33
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 55 55 55 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 37 37 14 14 33 33 35 35 45 45 164 164
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 28 28 28 28
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 58 58 80 80 74 74 71 71 90 90 373 373
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 133 133 97 97 84 84 62 62 35 35 411 411
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 6 6 14 14 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 138 138 112 112 134 134 139 139 29 29 59 59 611 611
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 25 25 24 24 33 33 29 29 8 8 149 149
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 29 29 24 24 32 32 28 28 6 6 119 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 79 79 63 63 78 78 78 78 45 45 343 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 294 294 202 202 133 133 145 145 2 2 127 127 903 903
ปวส.ช่างโลหะ 12 12 6 6 18 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 48 48 2 2 50 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 15 15 22 22 1 1 38 38
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 24 24 28 28 26 26 2 2 1 1 118 118
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 57 57 63 63 49 49 44 44 50 50 263 263
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 137 137 79 79 56 56 75 75 68 68 415 415
รวมทั้งหมด 922 922 783 783 609 609 644 644 66 66 626 626 3,650 3,650