ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 28 145 173 143 143 2 78 80 12 89 101 3 11 14 45 466 511
บริหารธุรกิจ 28 73 101 56 56 2 55 57 12 56 68 3 5 8 45 245 290
บธ.บ.การจัดการ 23 23 22 22 4 4 49 49
บธ.บ.การตลาด 32 32 34 34 1 1 67 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 28 2 2 12 12 3 3 45 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 73 73 56 56 129 129
บัญชี 72 72 87 87 23 23 33 33 6 6 221 221
บช.บ.การบัญชี 72 72 87 87 23 23 33 33 6 6 221 221
รวมทั้งหมด 28 145 173 143 143 2 78 80 12 89 101 3 11 14 45 466 511