ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 95 95 58 58 65 65 91 91 26 26 335 335
พืชศาสตร์ 1 1 35 35 51 51 10 10 97 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 35 35 51 51 10 10 96 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 49 49 31 31 80 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 45 45 31 31 76 76
วิทยาศาสตร์ 33 33 22 22 5 5 13 13 7 7 80 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33 33 22 22 5 5 13 13 7 7 80 80
สัตวศาสตร์และประมง 1 1 17 17 18 18 5 5 41 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 13 13 18 18 3 3 34 34
อุตสาหกรรมเกษตร 13 13 3 3 8 8 9 9 4 4 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 13 13 3 3 8 8 9 9 33 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 95 95 58 58 65 65 91 91 26 26 335 335