ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 252 252 313 313 1 136 137 155 155 1 46 47 2 902 904
บริหารธุรกิจ 160 160 192 192 1 54 55 70 70 1 22 23 2 498 500
ปวส.การจัดการ 15 15 17 17 1 1 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 20 20 7 7 37 37
ปวส.การตลาด 14 14 15 15 10 10 39 39
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 121 121 140 140 261 261
บธ.บ.การจัดการ 38 38 51 51 3 3 92 92
บธ.บ.การตลาด 16 16 19 19 1 1 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บัญชี 83 83 107 107 60 60 50 50 20 20 320 320
บช.บ.การบัญชี 83 83 107 107 60 60 50 50 20 20 320 320
ศิลปศาสตร์ 9 9 14 14 22 22 35 35 4 4 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 16 16 21 21 1 1 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 14 14 3 3 29 29
รวมทั้งหมด 252 252 313 313 1 136 137 155 155 1 46 47 2 902 904