ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 252 252 313 313 1 136 137 155 155 1 46 47 2 902 904
บริหารธุรกิจ 160 160 192 192 1 54 55 70 70 1 22 23 2 498 500
ปวส.การจัดการ 15 15 17 17 1 1 33 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 10 10 20 20 7 7 37 37
ปวส.การตลาด 14 14 15 15 10 10 39 39
บธ.บ.การจัดการ 38 38 51 51 3 3 92 92
บธ.บ.การตลาด 16 16 19 19 1 1 36 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 121 121 140 140 261 261
บัญชี 83 83 107 107 60 60 50 50 20 20 320 320
บช.บ.การบัญชี 83 83 107 107 60 60 50 50 20 20 320 320
ศิลปศาสตร์ 9 9 14 14 22 22 35 35 4 4 84 84
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 8 8 16 16 21 21 1 1 55 55
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 6 6 14 14 3 3 29 29
รวมทั้งหมด 252 252 313 313 1 136 137 155 155 1 46 47 2 902 904