ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 131 131 28 141 169 6 134 140 2 66 68 11 10 21 47 482 529
บริหารธุรกิจ 57 57 28 76 104 6 47 53 2 44 46 11 2 13 47 226 273
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 57 76 76 47 47 180 180
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6 6 6 6
บธ.บ.การจัดการ 23 23 2 2 25 25
บธ.บ.การตลาด 21 21 21 21
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 28 28 2 2 11 11 41 41
บัญชี 74 74 65 65 87 87 22 22 8 8 256 256
บช.บ.การบัญชี 74 74 65 65 87 87 22 22 8 8 256 256
รวมทั้งหมด 131 131 28 141 169 6 134 140 2 66 68 11 10 21 47 482 529