ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ตกค้าง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,053 1,053 815 815 689 689 555 555 43 43 638 638 3,793 3,793
วิศวกรรมเครื่องกล 205 205 152 152 95 95 126 126 208 208 786 786
ปวส.ช่างยนต์ 34 34 14 14 19 19 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 37 37 23 23 20 20 18 18 27 27 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 72 72 66 66 19 19 20 20 36 36 213 213
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 54 49 49 56 56 88 88 121 121 368 368
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 4 4 12 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 427 427 352 352 262 262 179 179 7 7 200 200 1,427 1,427
ปวส.ไฟฟ้า 39 39 33 33 1 1 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 31 31 16 16 1 1 48 48
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 63 63 46 46 32 32 141 141
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 57 57 32 32 50 50 139 139
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 32 32 7 7 52 52 91 91
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 73 73 52 52 51 51 71 71 88 88 335 335
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 159 159 162 162 129 129 76 76 33 33 559 559
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 18 18 18 18
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 11 11 7 7 23 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 162 162 118 118 119 119 96 96 22 22 70 70 587 587
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 30 30 21 21 21 21 25 25 22 22 7 7 126 126
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 41 41 32 32 20 20 24 24 4 4 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 65 65 78 78 47 47 59 59 340 340
วิศวกรรมอุตสาหการ 259 259 193 193 213 213 154 154 14 14 160 160 993 993
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 16 16 16 32 32
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 1 1 1 1
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 32 32 35 35 24 24 14 14 1 1 138 138
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 68 68 44 44 51 51 55 55 64 64 282 282
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 143 143 101 101 127 127 75 75 94 94 540 540
รวมทั้งหมด 1,053 1,053 815 815 689 689 555 555 43 43 638 638 3,793 3,793