ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามชั้นปี (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวมทั้งหมด
สังคม รวม สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 154 154 119 119 93 93 11 83 94 15 15 11 464 475
บริหารธุรกิจ 62 62 54 54 62 62 11 38 49 6 6 11 222 233
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 62 62 54 54 62 62 178 178
บธ.บ.การจัดการ 27 27 5 5 32 32
บธ.บ.การตลาด 11 11 1 1 12 12
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 11 11 11 11
บัญชี 74 74 52 52 23 23 34 34 6 6 189 189
บช.บ.การบัญชี 74 74 52 52 23 23 34 34 6 6 189 189
ศิลปศาสตร์ 18 18 13 13 8 8 11 11 3 3 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 18 18 13 13 8 8 11 11 3 3 53 53
รวมทั้งหมด 154 154 119 119 93 93 11 83 94 15 15 11 464 475