ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 87 146 233 57 641 698 144 787 931
บริหารธุรกิจ 87 84 171 57 250 307 144 334 478
ปวส.การจัดการ 3 3 15 15 18 18
บธ.บ.การจัดการ 52 52 151 151 203 203
บธ.บ.การตลาด 29 29 84 84 113 113
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 87 57 57 144 144
บัญชี 19 19 279 279 298 298
ปวส.การบัญชี 1 1 19 19 20 20
บช.บ.การบัญชี 18 18 260 260 278 278
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 34 34 83 83 117 117
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 34 34 83 83 117 117
ศิลปศาสตร์ 9 9 29 29 38 38
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 9 29 29 38 38
รวมทั้งหมด 87 146 233 57 641 698 144 787 931