ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 113 146 259 140 1,064 1,204 253 1,210 1,463
บริหารธุรกิจ 113 82 195 140 477 617 253 559 812
ปวส.การจัดการ 5 5 93 93 98 98
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 28 87 87 115 115
บธ.บ.การจัดการ 23 23 200 200 223 223
บธ.บ.การตลาด 26 26 97 97 123 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 113 113 140 140 253 253
บัญชี 29 29 415 415 444 444
ปวส.การบัญชี 2 2 58 58 60 60
บช.บ.การบัญชี 27 27 357 357 384 384
ศิลปศาสตร์ 35 35 172 172 207 207
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 68 68 79 79
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 24 24 104 104 128 128
รวมทั้งหมด 113 146 259 140 1,064 1,204 253 1,210 1,463