ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 376 376 169 169 545 545
พืชศาสตร์ 92 92 33 33 125 125
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 1 1 6 6
ปวส.พืชศาสตร์ 6 6 2 2 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 81 30 30 111 111
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 111 111 28 28 139 139
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 17 17 1 1 18 18
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 94 94 27 27 121 121
วิทยาศาสตร์ 92 92 40 40 132 132
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 4 4 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 28 28 14 14 42 42
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 16 5 5 21 21
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 48 48 17 17 65 65
สัตวศาสตร์และประมง 72 72 36 36 108 108
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 1 1 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 52 52 24 24 76 76
วท.บ.ประมง 17 17 7 7 24 24
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 4 4 5 5
อุตสาหกรรมเกษตร 9 9 32 32 41 41
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7 7 30 30 37 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2 4 4
รวมทั้งหมด 376 376 169 169 545 545