ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2558 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 34 80 114 77 260 337 111 340 451
บริหารธุรกิจ 34 68 102 77 222 299 111 290 401
ปวส.การจัดการ 16 16 49 49 65 65
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 20 27 27 47 47
บธ.บ.การจัดการ 32 32 146 146 178 178
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 34 34 77 77 111 111
ศิลปศาสตร์ 12 12 38 38 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 12 12 38 38 50 50
รวมทั้งหมด 34 80 114 77 260 337 111 340 451