ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 366 366 264 264 630 630
พืชศาสตร์ 130 130 77 77 207 207
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 9 9 14 14
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 48 48 22 22 70 70
วท.บ.พืชศาสตร์ 74 74 46 46 120 120
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 90 90 59 59 149 149
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 20 5 5 25 25
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 70 70 54 54 124 124
สัตวศาสตร์และประมง 124 124 69 69 193 193
ปวส.สัตวศาสตร์ 4 4 5 5 9 9
ปวส.ประมง 4 4 1 1 5 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 80 80 56 56 136 136
วท.บ.ประมง 36 36 7 7 43 43
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 59 59 81 81
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 51 51 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 5 7 7 12 12
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 1 1 4 4
รวมทั้งหมด 366 366 264 264 630 630