ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 3/2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 491 491 2 2 493 493
วิศวกรรมเครื่องกล 178 178 178 178
ปวส.ช่างยนต์ 36 36 36 36
ปวส.ช่างกลเกษตร 13 13 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 129 129 129 129
วิศวกรรมไฟฟ้า 175 175 2 2 177 177
ปวส.ไฟฟ้า 45 45 2 2 47 47
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 130 130 130 130
วิศวกรรมอุตสาหการ 138 138 138 138
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 26 26 26
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 112 112 112 112
รวมทั้งหมด 491 491 2 2 493 493