ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม วิทย์ สังคม รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 74 137 211 34 526 560 108 663 771
บริหารธุรกิจ 74 84 158 34 211 245 108 295 403
บธ.บ.การจัดการ 46 46 115 115 161 161
บธ.บ.การตลาด 38 38 96 96 134 134
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 74 34 34 108 108
บัญชี 26 26 244 244 270 270
บช.บ.การบัญชี 26 26 244 244 270 270
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 23 23 50 50 73 73
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 23 23 50 50 73 73
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 74 137 211 34 526 560 108 663 771