ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 492 492 299 299 791 791
พืชศาสตร์ 99 99 106 106 205 205
ปวส.พืชศาสตร์ 18 18 18 18 36 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 81 81 88 88 169 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 2 1 1 3 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 1 1 3 3
วิทยาศาสตร์ 41 41 14 14 55 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 41 41 14 14 55 55
สัตวศาสตร์และประมง 187 187 132 132 319 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 27 27 18 18 45 45
ปวส.ประมง 25 25 5 5 30 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 92 92 87 87 179 179
วท.บ.ประมง 43 43 22 22 65 65
อุตสาหกรรมเกษตร 163 163 46 46 209 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 58 58 2 2 60 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 40 40 56 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 87 87 87 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 492 492 299 299 791 791