ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามสาย วิทย์-สังคม) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
วิทย์ รวม วิทย์ รวม วิทย์ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 997 997 117 117 1,114 1,114
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 91 91 13 13 104 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 60 60 12 12 72 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 99 99 18 18 117 117
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 99 99 18 18 117 117
วิศวกรรมไฟฟ้า 362 362 19 19 381 381
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 301 301 9 9 310 310
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47 47 8 8 55 55
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 1 1 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 12 1 1 13 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 242 242 36 36 278 278
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 241 241 36 36 277 277
วิศวกรรมอุตสาหการ 203 203 31 31 234 234
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 40 19 19 59 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 163 163 12 12 175 175
รวมทั้งหมด 997 997 117 117 1,114 1,114